Endspielanalyse 02.01.2018

 

 

.

Bolz B. : Babulova M.

 

1 : 0