Endspielanalyse 20.01.2021

 

 

.

Bolz B. : Babulova M.

 

1 : 0